ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE Nr.15
2014. gada 28. augustā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ievugravas”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 002 0040.
 2. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.13 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā „Dzirksteles”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Melnupes” - 11, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meijeri”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 4, Alūksnē atsavināšanu.
 7. Par tēlniecības objektu Alūksnes Pilssalā.
 8. Par lēmuma „Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” grozījumiem.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmā 2014. - 2016.gadam.
 10. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 11. Par Alūksnes novada domes 25.04.2013. lēmuma Nr.193 „Par Alūksnes pilsētas tautas nama jumta remontu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 12. Par pašvaldības atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Alūksne”” sporta sasniegumu veicināšanai.
 13. Par pašvaldības atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Malēnija”” sporta sasniegumu veicināšanai.
 14. Par pašvaldības atbalstu biedrībai „Ūdens motosporta klubs „NordOst”” sporta sasniegumu veicināšanai.
 15. Par pašvaldības atbalstu sportistu komandai „KS/Alūksne” sporta sasniegumu veicināšanai.
 16. Par pašvaldības atbalstu Edgaram BERTUKAM sporta sasniegumu veicināšanai.
 17. Par pašvaldības atbalstu Intaram DAMBIM sporta sasniegumu veicināšanai.
 18. Par pašvaldības atbalstu Ingum DEKSNIM sporta sasniegumu veicināšanai.
 19. Par pašvaldības atbalstu Andrejam RASTORGUJEVAM sporta sasniegumu veicināšanai.
 20. Par pašvaldības atbalstu Žannai JUŠKĀNEI sporta sasniegumu veicināšanai.
 21. Par pašvaldības atbalstu Samantai JOSTAI sporta sasniegumu veicināšanai.
 22. Par naudas balvu Raimondam SILIŅAM par izciliem sasniegumiem sportā.
 23. Par naudas balvu Zandai ŠĶETIKAI par izciliem sasniegumiem sportā.
 24. Par atbalstu par izciliem sasniegumiem kultūrā.
 25. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās  palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
 26. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” izdošanu.
 27. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” direktoru.
 28. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
 29. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekļiem.
 30. Par Alsviķu pagasta pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma maksas noteikšanu.
 31. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
 32. Par Alūksnes novada reprezentācijas priekšmetu, suvenīru, ar tūrisma saistītu materiālu realizāciju.
 33. Par naudas līdzekļu ieguldīšanu SIA „GULBENES-ALŪKSNES BĀNĪTIS” pamatkapitālā.
 34. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr.243 „Par skeitparka konstrukciju elementu izgatavošanu un uzstādīšanu:.
 35. Par atbalstu Pilsētas bulvāra, Alūksnē, Alūksnes novadā ielas apgaismojuma  tīkla remontdarbu veikšanai un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 36. Par atbalstu virszemes ūdens kanalizācijas tīkla remontdarbiem un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 37. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amatu vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 38. SLĒGTĀ DAĻA.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv