Alūksnes novada domes 30.01.2014. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

Darba kārtībā:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Keļņi”, kadastra numurs 3680 002 0005, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Grantāji”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 006 0039.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 021 3125.
6. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašuma Nr.24 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
7. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.22 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
8. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašuma Nr.17 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
9. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašuma Nr.11 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
10. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.18 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
11. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.3 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
12. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
13. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
14. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
15. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumā Nr.102 „Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu.
17. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu.
18. Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
19. Par Alūksnes pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
20. Par Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmuma Nr.744 „Par maksas noteikšanu sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā” atzīšanu par spēku zaudējušu.
21. Par līdzdalību pētījumā.
22. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 7.novembra saistošo noteikumu Nr.39/2013 „Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi” precizēšanu.
23. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.
24. Par noteikumu Nr.2/2014 „Par atbalstu Alūksnes novada pašvaldības amatierkolektīviem, komandām, individuāliem dalībniekiem, sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā” izdošanu.
25. Par nolikuma Nr.1/2014 „Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss 2014.gadam” izdošanu.
26. Par grozījumiem Alūksnes Mākslas skolas nolikumā.
27. Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktoru.
28. Par grozījumiem Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī.
29. Par Alūksnes novada pašvaldības otrā paraksta tiesībām.
30. Par nekustamā īpašuma - ēkas daļas Latgales ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas maksas samazināšanu.
31. Par aizņēmumu projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanai.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv