ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 23. aprīlī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgotāju ielā 16C-9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3676 006 0058 „Grišas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma „Namdari”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 4. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.237 „Par medību platību apsaimniekošanu”.
 5. Par atļauju atvērt totalizatora un derību pieņemšanas vietu Pils ielā 27 A, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 6. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.428 „Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 7. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā.
 8. Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.
 9. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektiem.
 10. Par Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumiem.
 11. Par maksas  pakalpojumiem Latvijas puķu draugu saietā.
 12. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem individuālās drošības sistēmas iegādei.
 13. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem digitālo kameru iegādei.
 14. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pasākuma „Dabas koncertzāle” rīkošanai.
 15. Par atbalstu Veselības veicināšanas pakalpojumu centra projekta virzībai.
 16. Par atbalstu sporta kompleksa  tehniskās dokumentācijas izstrādei.
 17. Par valsts  budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras  un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 18. Par maksas noteikšanu drukas pakalpojumiem uz ERAF projekta „Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā” ietvaros iegādātās aparatūras.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv