ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 24.septembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam “Upmaļi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3658 001 0024.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Helēnas ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 005 0913.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Birzgaļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 002 0041.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 8. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 9. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 10. Par Alūksnes novada domes 2011.gada 26.maija lēmuma Nr.205 „Par apbūvēta zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu “Liepna-1”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu īpašuma bez atlīdzības” atzīšanu par spēkā neesošo no tā pieņemšanas dienas.
 11. Par Alūksnes novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmuma Nr.410 „Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 2-8, Alūksnē sagatavošanu atsavināšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 12. Par kritērijiem projektu objektu noteikšanai.
 13. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr._/2015 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  aprites kārtību Alūksnes novadā” izdošanu.
 14. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
 15. Par līdzfinansējumu biedrībai “Kultūras un izglītības centrs “Stilli”” projekta “Ceļojošā izstāde Edgara Liepiņa atcerei “Ziemeļu zvaigzne”” realizācijai.
 16. Par līdzfinansējumu draudzei “Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze” projekta “Bībeles muzejs maza dārguma lādīte” realizācijai.
 17. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes novada pensionāru apvienība” projekta “Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums Alūksnes novada pensionāriem” realizācijai.
 18. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviešu - Igauņu kultūras biedrība “STĪGA – KEEL”” projekta “Starpvalstu (Latvija, Igaunija) senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās “Kad vējo krizantēmu smarža”” realizācijai.
 19. Par biedrības “Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projektu “Esi vesels!”.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr.365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 21. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 22. Par maksas pakalpojumu Jaunlaicenes pamatskolā.
 23. Par siltumapgādes maksas noteikšanu Zeltiņu pagastā.
 24. Par grozījumu Alūksnes novada domes 09.02.2015. lēmumā Nr.47 “Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada ziemas sporta centram “Mežinieki””.
 25. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu.
 26. Par līdzekļu piešķiršanu Mālupes pagasta pārvaldei.
 27. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jumta seguma nomaiņu.
 28. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem projekta “Alūksnes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (būves mets)” līdzfinansēšanai.
 29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 “Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 30. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
 31. Par Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” vadītāju.
 32. Par darba attiecību izbeigšanu ar Olīviju JĒĢERI.
 33. Par finansējuma piešķiršanu Ilzenes pamatskolai.
 34. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” izdošanu.
 35. Par Alūksnes novada domes 2009.gada 17.septembra lēmuma Nr.212 atzīšanu par spēku zaudējušu.

SLĒGTĀ DAĻA:Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv