ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 27.novembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala “Garāža”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 008 0184 atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Zīlītes” - 2, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zīlītes” - 3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 5. Par finansējumu un laika periodu projektu realizācijai.
 6. Par līdzekļu izdalīšanu pašvaldības aģentūrai “SPODRA” no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
 7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos  Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”” izdošanu.
 8. Par Alūksnes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.17/2015 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” precizēšanu.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumā Nr.190 “Par pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”.
 10. Par Ilzenes pamatskolas direktoru.
 11. Par atļauju Inesei ŽĪGUREI savienot amatus.
 12. Par Alūksnes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “Latvijas Tautas sporta asociācija”.
 13. Par siltummezgla izbūvi pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.
 14. Par līdzekļu piešķiršanu nekustamā īpašuma nojaukšanai.
 15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 “Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 16. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” izdošanu.
 17. Par plānoto projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Alūksnē, III kārta”.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv