ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 25. jūnijā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Druskas Bajāri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3688 002 0073.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 039 6375 Dīķa ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3674 006 0092 un 3674 006 0093 „Stradiņš 1”, Sofikalnā, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0500 „Kalnaķikutos 4”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaktiņi ZR 5”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ausekļos 3” - 6, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rūpnieki – 1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Romeškalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
11. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
12. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanas fakta apstiprināšanu.
13. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - saimniecības ēkas Ojāra Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
14. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - šautuves ēkas Kanaviņu ielā 14B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
15. Par dāvinājuma pieņemšanu.
16. Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības policijas nolikumā.
18. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas direktoru.
19. Par Malienas pamatskolas direktoru.
20. Par maksas pakalpojumu Malienas pamatskolas organizētajai nometnei „Ritms, deja, improvizācija - kopā jautrāk!”.
21. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu.
22. Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumu.
23. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.05.2012. lēmumā Nr.188 „Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”.
24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
25. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem transporta pakalpojuma nodrošināšanai.
26. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem grāmatas izdošanai.
27. Par līdzekļu pārkārtošanu Brūža ielas ietves nobeiguma izbūvei un stāvlaukuma aprīkošanai ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.
28. Par Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Sociālā māja” izveidošanu.
29. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu.
30. Par darba attiecību izbeigšanu ar Gunu SAKNI.
31. Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv