ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 29. janvārī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rūci”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3660 004 0012.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Smiltāji 1”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 002 0007.
 3. Par dzīvojamās mājas „Viļņi”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.1 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3644 003 0187 Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3644 003 0226 Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par grozījumiem 26.06.2014. lēmumā Nr.209 „Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas atsavināšanu”.
 7. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fondu.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 12. Par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna 2015.-2019.gadam apstiprināšanu.
 13. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizēto Rīcības plānu un Investīciju plānu 2015.-2017.gadam.
 14. Par Alūksnes novada domes 2014.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.24/2014 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” precizēšanu.
 15. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu.
 16. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu.
 17. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
 18. Par Alūksnes novada Sociālā dienesta sniegtā higiēnas pakalpojuma - dušas izmantošana, maksas noteikšanu.
 19. Par dienas aprūpes centra pakalpojuma maksas noteikšanu.
 20. Par Latvijas Brīvības cīņās kritušo Somijas brīvprātīgo karavīru piemiņas vietas izveidi.
 21. Par pašvaldības finansiālu atbalstu sportistu komandai  „„KRK Vidzeme – Klondaika” Alūksne” sporta sasniegumu veicināšanai.
 22. Par pašvaldības atbalstu Ilonai MARHELEI sporta sasniegumu veicināšanai.
 23. Par grozījumiem Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā.
 24. Par grozījumiem Alūksnes novada dome 28.02.2013.noteikumos Nr.1/2013 „Par mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu  vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
 25. Par dalības maksas noteikšanu.
 26. Par projektu „Copes lietas”.
 27. Par papildus aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” īstenošanai.
 28. Par papildus aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai.
 29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.

SLĒGTĀ DAĻA:Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv