ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 26. februārī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Strički", Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3672 003 0094.
 2. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.397 "Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Dzirnas", kadastra numurs 3642 005 0092 un "Birzgaļi", kadastra numurs 3642 002 00.
 3. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas atkārtotu pilnveidošanu.
 4. Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P40 nobrauktuve", Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pagasta zeme", Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laurencenes ielā 2-41, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas ielā 43-6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 40-44, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 38-7, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 53-17, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Garjuri 22" - 4, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības "ALJA" sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi"" izdošanu.
 13. Par projekta "Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība un uzraudzība".
 14. Par projektu "Alūksnes ezera zivju resursu aizsardzība".
 15. Par projektu "Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība".
 16. Par projektu "Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā".
 17. Par projektu "Pētījums par zušu resursu pieaugumu Alūksnes ezerā".
 18. Par projektu "Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā".
 19. Par piedalīšanos  atklātā projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu".
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā Nr.152 "Par projektu "E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā"".
 21. Par Alūksnes muzeja direktoru.
 22. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu "Pagodinājums kultūrā", "Pagodinājums sportā" un naudas balvu piešķiršanu.
 23. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā.
 24. Par  nolikumu Nr._/2015 "Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss" izdošanu.
 25. Par noteikumu Nr._/2015 "Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem" izdošanu.
 26. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldības savstarpējos norēķinos;
 27. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā maksas noteikšanu.
 28. Par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā, iecelšanu.
 29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 "Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu".
SLĒGTĀ DAĻA:Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv