ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 26. martā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmuma Nr.5 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Smiltāji 1", Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 002 0007 atzīšanu par spēkā neesošu.
 2. Par dzīvojās mājas "Bērzi", Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļu īpašumam Nr.5 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3680 008 0145 un 3680 008 0182 "Vecmājās", Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3688 001 0182 un 3688 001 0184 "Mazpūrānos", Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 007 0098 "Sprindulīšos", Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ziemeru ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 6 - 62, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Papardes 12", Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skalbji", Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 12. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ozoli 1" - 1, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 13. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ozoli 1" - 2, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 14. Par līdzfinansējumu biedrības "Alūksnes novada attīstībai" projekta realizācijai.
 15. Par līdzfinansējumu biedrības "Interešu centrs "Jaunanna"" projekta realizācijai.
 16. Par līdzfinansējumu Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrībai "SUDRABS" projekta "Starpnovadu senioru apvienību pavasara svētki "Alūksne Lieldienu šūpolēs"" realizācijai.
 17. Par līdzfinansējumu  Alūksnes novada sieviešu apvienībai "Katrīna" projekta "7.vasaras skola Jaunannā "Tu lidosi, cik augstu pati vēlies!" realizācijai.
 18. Par līdzfinansējumu biedrībai "Latviskais mantojums" projekta "Strautiņu skolas saime - novadnieka Jāņa Grestes darba turpinātāja" realizācijai.
 19. Par līdzfinansējumu biedrībai "Remis" projekta "Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana" realizācijai.
 20. Par līdzfinansējumu biedrībai "Sporta klubs Zeltiņi" projekta "Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības "Mizojam, ka prieks"" realizācijai.
 21. Par līdzfinansējumu biedrībai "Latvijas Nedzirdīgo savienība" projekta "Dzied vasara Latvijas vainagā" realizācijai.
 22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā Nr.3/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem".
 23. Par grozījumu Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas nolikumā.
 24. Par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas skaitlisko sastāvu.
 25. Par biedrības "Reģionālo attīstības centru apvienība" dibināšanu.
 26. Par vēlētāju parakstu apliecināšanu.
 27. Par paraksta apliecināšanas maksu.
 28. Par projektu "Lūkumīša ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde".
 29. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 30. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā"" izdošanu.
 31. Par siltumapgādes maksas noteikšanu Jaunlaicenes pagastā.
 32. Par atbalstu projekta īstenošanai un līdzekļu piešķiršanu.
 33. Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanu lauku apvidos".
 34. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2015.gadam.
 35. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 "Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu.

SLĒGTĀ DAĻA:Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv