ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 27.augustā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Oši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 006 0120.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kanaviņu ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 034 5735.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kaltiņi 2”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 011 0054.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Galdusalas 1”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3660 002 0324.
5. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027.gadam galīgās redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015. - 2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu.
7. Par cirsmu „Ignašas 4”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 72, Alūksnē, Alūksnes novadā iegūšanu pašvaldības īpašumā.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2016.gadā” izdošanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” izdošanu.
13. Par Alūksnes novada domes 2015.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.12/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” precizēšanu”.
14. Par konkursa „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
15. Par piedalīšanos projektā „PROTI un DARI!”.
16. Par darba attiecību izbeigšanu ar Dainu GAILĀNI.
17. Par Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju.
18. Par atļauju Sanitai SILIROVAI savienot amatus.
19. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
20. Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem.
21. Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
22. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Zeltiņu pagasta tūrisma objekta sakārtošanai.
23. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem grāmatas iegādei.
24. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Tempļakalna gājēju tilta izgaismošanas un tilta apskaņošanas izbūves pabeigšanai.
25. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
SLĒGTĀ DAĻA.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv