ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 28. maijā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Nikolajeva", Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3668 010 0189;
  2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  "Smiltāji 1", Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 002 0007;
  3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  3642 009 0067 "Lapiņas", Alsviķu pagastā , Alūksnes novadā, atsavināšanu;
  4. Par Alūksnes novada pašvaldībai  piekritīgas zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 3668 003 0061 "Žagatas", Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu;
  5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Māras" - 1, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu;
  6. Par 26.03.2015. lēmuma Nr.104 "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skalbji", Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu;
  7. Par 26.06.2014. lēmuma Nr.209 "Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu;
  8. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu;
  9. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Ezera ielā 22, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas  projekta realizācijai;
  10. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju "Dārziņi" un "Dārziņi 1", Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai;
  11. Par apstrīdēto Alūksnes novada  pašvaldības izpilddirektora 2015.gada 11.maija lēmumu Nr.ANP/1-6/15/165;
  12. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu;
  13. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu;
  14. Par Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu;
  15. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.02.2015. nolikumā Nr.1/2015 "Alūksnes novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss";
  16. Par grozījumu Alūksnes novada domes 30.01.2014. noteikumos Nr.2/2014 "Par atbalstu Alūksnes novada pašvaldības amatierkolektīviem, komandām, individuāliem dalībniekiem, sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā";
  17. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 "Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem"" izdošanu;
  18. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 "Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai"" izdošanu;
  19. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Grozījumi  Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 "Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”” izdošanu;
  20. Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā;
  21. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības jaunsargu braucienam;
  22. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu skvēra labiekārtošanai;
  23. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem  gadījumiem biedrības dibināšanas un biedru maksas nodrošināšanai;
  24. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai;
  25. Par līdzekļu izdalīšanu skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanai;
  26. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu ielu apgaismojuma modernizācijai;
  27. Par atbalstu un līdzekļu pārkārtošanu Tūrisma informācijas centra un Bībeles muzeja skvēra labiekārtošanai;
  28. Par dalības maksu velosacensībām "Līkloči papardēs 2015";
  29. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam "Stipro skrējiens Ilzenē 2015";
  30. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.05.2012. lēmumā Nr.188 "Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā";
  31. Par maksas pakalpojumu noteikšanu Liepnas internātpamatskolā;
  32. Par maksas pakalpojumu  apstiprināšanu Liepnas vidusskolas  organizētajai nometnei "Satiksimies pasaku pasaulē";
  33. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem;
  34. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem;
  35. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei "Raibā vasara";
  36. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai nometnei "Amatam ir zelta pamats";
  37. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 "Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu";
  38. Par Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā  budžeta izpildes apstiprināšanu;
  39. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam"" izdošanu;
  40. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv