ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2015. gada 29.oktobrī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zagorje 8”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3680 008 0002.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lielliepas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3676 008 0037.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rūpniecības iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 003 0601.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sīļulauza”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3676 008 0032.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4019 Zemgales ielā 20, Alūksnē, Alūksnes novadā 1/2 domājamās daļas atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3644 004 0219 Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 039 2331 Gravu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 8. Par cirsmas “Pabērzi” Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanai.
 9. Par Jaunalūksnes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmuma atcelšanu.
 10. Par bezmantinieku mantas “Internāts – 1” pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā.
 11. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumā Nr.102  „Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu”.
 12. Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām.
 13. Par Alūksnes novada ģeodēzisko tīklu.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 15. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu.
 16. Par  saistošo noteikumu Nr._/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā” izdošanu.
 17. Par Alūksnes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.18/2015 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.2/2013 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” precizēšanu.
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.03.2015. lēmumā Nr.127 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2015.gadam”.
 19. Par projektu “Caur deju uz sapratni”.
 20. Par valsts amatpersonas funkcijas izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.
 21. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
 22. Par grozījumiem Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā.
 23. Par noteikumu “Par Alūksnes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem” apstiprināšanu.
 24. Par Alūksnes Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu.
 25. Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem.
 26. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.461 “Par Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumiem”.
 27. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 “Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 28. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Kultūras centram.
 29. Par līdzekļu piešķiršanu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte”.
 30. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Zeltiņu muzejam.
 31. Par finansējuma piešķiršanu Liepnas vidusskolai.
 32. Par līdzekļu piešķiršanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jumta seguma nomaiņai.
 33. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Liepnas pagasta pārvaldei.
 34. Par Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošo noteikumu Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” precizēšanu.
 35. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv