ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2015. gada 30. jūlijā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  3658 004 0068 „Teikas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bitītes”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Latgales ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par cirsmas „Gogulīši”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 6. Par cirsmu „Eglaine 1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3688 001 0113 Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Viļņi”-16, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 10. Par 28.05.2015. lēmuma Nr.161 „Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Māras”-1, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 11. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ganību ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 12. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Helēnas ielā 55 k-3, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 13. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 34, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 14. Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
 15. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem grants seguma ielu sakārtošanai.
 16. Par grozījumiem Strautiņu pamatskolas nolikumā.
 17. Par Alūksnes pilsētas Tautas nama nosaukuma maiņu.
 18. Par grozījumiem Alūksnes muzeja nolikumā.
 19. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālā dienesta nolikumā.
 20. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.31/2012 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā”” izdošanu.
 21. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu.
 22. Par ēkas pārbūvi sociālās aprūpes pakalpojumu vajadzībām.
 23. Par dalību Latvijas Nacionālajā veselību veicinošo pašvaldību tīklā.
 24. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam.
 25. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā.
 26. Par maksas noteikšanu tirdzniecības automātu uzstādīšanai.
 27. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 28. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” izdošanu.
 29. Par finansējuma piešķiršanu Ukrainas Kijevas bērnu kora uzņemšanai.
 30. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes viduslaiku pils metu izstrādei.
 31. Par iesaistīšanos projektā "Vidzeme iekļauj".

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv