ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 28.janvārī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2-7, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 53-17, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļņi” - 5, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līvkalni 2”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3642 013 0163 un 3642 012 0166 “Smilgas”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krustiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejas” - 9, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ezermalas” - 6, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par dzīvokļa īpašumu “Čiekuri” - 2, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā.
 10. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes pilsētas domes 1995.gada 6.jūlija lēmumā “Par zemes iegūšanu īpašumā par samaksu”.
 11. Par neapbūvētu zemju izmantošanas iespēju izvērtējuma apstiprināšanu.
 12. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 13. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 14. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līgotņos 2”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 15. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.234 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā telpu nomu”.
 16. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikuma apstiprināšanu.
 17. Par saistošo noteikumu Nr._/2016  “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” izdošanu.
 18. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu.
 19. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu.
 20. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr._/2016 „Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” apstiprināšanu.
 21. Par grozījumiem Alūksnes Mākslas skolas nolikumā.
 22. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
 23. Par Alūksnes muzeja direktoru.
 24. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktoru.
 25. Par dalības maksu Alūksnes Mūzikas skolas rīkotajā pasākumā.
 26. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 29.janvāra noteikumos Nr.1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”.
 27. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2016. - 2018.gadam apstiprināšanu.
 28. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” 2016.gada darba plāna apstiprināšanu.
 29. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plāna 2016.gadam apstiprināšanu.
 30. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” izdošanu.
 31. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizēto Investīciju plānu 2015. - 2017.gadam.
 32. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 33. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
 34. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu.

SLĒGTĀ DAĻA:

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv