ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 28.aprīlī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par ciema statusa Karva Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu.
 2. Par ciemu statusu Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu.
 3. Par dzīvojamās mājas “Lazdas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.7 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3676 008 0102 “Krūmāji”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stariņi”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lapegles”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ielejas-1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par cirsmu Sīļu ielā 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 9. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 10. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 11. Par līdzekļu izdalīšanu Zeltiņu pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” izdošanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” nolikums”” izdošanu.
 14. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem” izdošanu.
 15. Par Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.79 atzīšanu par spēkā neesošu.
 16. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.22/2012 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
 17. Par noteikumu Nr._/2016 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu un stāvēšanu Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā, Tempļakalna parkā un Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos” apstiprināšanu.
 18. Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām.
 19. Par Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības organizāciju.
 20. Par dalības maksas apstiprināšanu.
 21. Par dalības maksu velobraucienam  “Līkloči papardēs 2016”.
 22. Par Alsviķu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem.
 23. Par Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem.
 24. Par nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā.
 25. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā.
 26. Par dalību Vidzemes tūrisma asociācijas projektā.
 27. Par līdzekļu piešķiršanu projekta realizācijai.
 28. Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem brīvā laika organizēšanai bērniem.
 29. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem sportistu ģērbtuvju un saimniecības paviljona aprīkošanai.
 30. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes pilsētas svētku norisēm.
 31. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Jaunlaicenes tautas nama remontam.
 32. Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas čempionāta pludmales volejbolā posma rīkošanai.
 33. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” izdošanu.
 34. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 35. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”.
 36. Par sadarbību un kopīgu projektu realizāciju ar Aizsardzības ministriju.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv