Alūksnes novada domes 2013.gada 03. oktobra
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par Alūksnes novada domes 27.06.2013. saistošo noteikumu Nr.16/2013 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērsta pret publisku vietu, Alūksnes novadā” precizēšanu.

2. Par Strautiņu pamatskolas iesnieguma izskatīšanu par izglītības programmas realizēšanas uzsākšanu.

3. Informācijas.
     3.1. Par mācību līdzekļu (mācību literatūras un darba burtnīcu) izmantošanu un iegādi 2013./2014.mācību gadā.
     3.2. Par iesaistīšanos nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā.
     3.3. Par pašvaldības galvojumu studiju un studējošo kredītiem.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv