Alūksnes novada domes 04.12.2013.
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par līdzfinansējumu biedrībai „Interešu centrs „Jaunanna” projekta „Dziesmā ir spēks” realizācijai.

2. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ērmaņu muiža” projekta „Biedrības „Ērmaņu muiža” koncertvide” realizācijai.;

3. Par līdzfinansējumu biedrībai „Radošie malēnieši” projekta „Stāsti par radošajiem malēniešiem” realizācijai.

4. Par līdzfinansējumu Alūksnes Politiski represēto kluba „Sarma” projekta „„Salauztie mūži atmiņās sāp” 7. daļas 5. filma” realizācijai.

5. Par līdzfinansējumu biedrībai „Sudrabs” projekta „Ziemassvētku pasākums” realizācijai.

6. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

7. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" iesnieguma izskatīšanu par grupas atvēršanu bērniem ar valodas traucējumiem.

8. Par darba grupas apkopoto informāciju  par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidi.

9. Par līdzdalību pētījumā.

10. Informācija: Par Goda ģimenes karti- atlaižu un privilēģiju karti daudzbērnu ģimenēm.

11. Informācija: Par Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku padomju atklāto vēstuli par  pedagogu mēneša algas likmēm.

12. Informācija: Par saistošo noteikumu Nr._/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" izdošanu.

13. SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv