Alūksnes novada domes 06.11.2013.
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Biedrības „Autosporta klubs Alūksne” informācija par rallija sacensībām.

2. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma Gada balva „Zelta bite” dibināšanu.

3. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” izdošanu.

4. Par saistošo noteikumu izdošanu.

5. Par pētījumu „Jauniešu dzīves kvalitātes indekss Alūksnes novadā”.

6. Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv