Alūksnes novada domes 09.10.2013. Tautsaimniecības komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaļās”, kadastra numurs 3658 002 0043, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tālavas ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.

7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Pilssala” un Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienību daļu iznomāšanu.

8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumā Nr.149 „Par biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projektu”.

9. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes „Būvvalde” nolikumu.

10. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr._/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” nolikums” izdošanu.

11. Informācijas.
     11.1. Par paviljonu Pilssalas stadiona servisa nodrošināšanai.
     11.2. Informācija par nekustamo īpašumu Pleskavas ielā 4, Alūksnē.
     11.3. Par koku atsavināšanu izsolē.
     11.4. Par investīcijām pagastu administratīvajās teritorijās.
     11.5. Dažādas informācijas.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv