Alūksnes novada domes 09.12.2013.
Tautsaimniecības komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalnakļaviņi”|, kadastra numurs 3642 004 0023, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.

2. Par līdzfinansējumu draudzei „Alūksnes romas katoļu draudze” projekta „Alūksnes Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana realizācijai”.

3. Par līdzekļu piešķiršanu.

4. Par Ziemeru pamatskolas iesnieguma izskatīšanu par papildus finansējuma piešķiršanu sporta zālei.

5. Pašvaldības aģentūras „ALJA” informācija par 2013.gadā paveikto.

6. Informācija par Investīciju plānu.

7. SIA „Alūksnes nami” informācija.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv