SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS
KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA 11.09.2013.

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par līdzfinansējumu biedrībai „Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projekta (pasākuma) realizācijai.

2. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes pensionāru apvienība” projekta (pasākuma) realizācijai.

3. Par līdzfinansējumu biedrībai „Jaunalūksnes dālderi” projekta (pasākuma) realizācijai.

4. Par līdzfinansējumu Alūksnes sporta klubam „Lagūna” projekta (pasākuma) realizācijai.

5. Par līdzfinansējumu biedrības „Alūksnes novada izglītības attīstības centrs” projekta realizācijai.

6. Par līdzfinansējumu Alūksnes Invalīdu biedrības projekta (pasākuma) realizācijai.

7. Par grozījumu Alūksnes novada domes18.03.2010. noteikumos Nr.3/2010 „Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

8. Par atsevišķu Alūksnes novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.

9. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.23/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”” izdošanu.

10.Informācijas.
10.1. Informācija par Kultūras un sporta nodaļas darbību.
10.2. Informācija par izglītojamo skaitu Alūksnes novada izglītības iestādēs.

SLĒGTĀ DAĻA.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv