Alūksnes novada domes 13.11.2013.
Tautsaimniecības komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes starpgabalu atsavināšanu.

2. Par zemesgabala „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

4. Par saistošo noteikumu Nr.____ „Atvieglojumu piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” izdošanu.

5. Par saistošo noteikumu Nr.____ „Par nekustamā īpašuma nodokli Alūksnes novadā 2014.gadā” izdošanu.

6. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.

7. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.

8. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” izdošanu.

9. Par iedzīvotāju aptaujas ierosināšanu Alūksnes zīmola attīstības koncepcijas apspriešanai.

10. Par Plānošanas un attīstības nodaļas iesnieguma izskatīšanu par piedalīšanos projektā „Attīstām Novadus!”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv