Alūksnes novada domes 15.10.2013. Finanšu komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par Alūksnes novada Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 20.12.2012. lēmumā Nr.434 „Par maksas apmēra noteikšanu traktortehnikas pakalpojumiem Alūksnes novada Zeltiņu pagastā”.

3. Par nedzīvojamo telpu „Dārziņi” dz.3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, nomas maksas noteikšanu.

4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.16/2011 „Pededzes bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

5. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.14/2011 „Mārkalnes bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

6. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.13/2011 „Mālupes bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

7. Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem.

8. Par mūzikas instrumentu nomu.

9. Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas maksas pakalpojumiem.

10. Par atbrīvošanu no maksas par internāta izmantošanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.

11. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas maksas pakalpojumu.

12. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.

13. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu.

14. Par Alūksnes Pilssalas izmantošanu.

15. Par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā, iecelšanu.

16. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.

17. Par projektu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Zeltiņu pagasta īpašumā „Medņukalni””.

18. Par cirsmas atsavināšanu īpašumā „Medņukalni”.

19. Par koku atsavināšanu īpašumā „Pleskavas iela 4”.

20. Par dalības maksas apstiprināšanu volejbola turnīram „Ilzenes rudens balva 2013”.

21. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei.

22.Par pamatlīdzekļa „Atdzelžošanas iekārta Kolberģa ciemā, jauda 5.5m3/h” Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, norakstīšanu.

23. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”” izdošanu.

24. Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā.

25. Par saistošo noteikumu Nr._2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu.

26. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr…/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” maksas pakalpojumiem” izdošanu.

27. Par Plānošanas un attīstības nodaļas iesnieguma izskatīšanu par projekta finansējuma atmaksu.

28. Par Alūksnes muzeja iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam.

29. Par Mārkalnes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.

30. Par Pededzes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par naudas līdzekļu piešķiršanu.

31. Par Alūksnes pilsētas tautas nama iesnieguma izskatīšanu par papildus finansējumu.

32. Par noteikumu „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

33. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.

34. Par saistošo noteikumu Nr…./2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv