Alūksnes novada domes 16.09.2013. Tautsaimniecības komitejas
SĒDES DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par iesnieguma izskatīšanu.

2. Par Zemes komisijas priekšsēdētāju.

3. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.

4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veclaicenes RKP”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.

5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veclaicenes RKP”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanas procesa turpināšanu.

6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.328 „Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas Pils ielā 52, Alūksnē, izmantošanu”.

7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas atsavināšanu.

8. Par valsts robežu Alūksnes novada teritorijā.

9. Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju.

10. Par konkursa „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.

11. Par Plānošanas un attīstības nodaļas iesnieguma izskatīšanu.

12. Par pašvaldības aģentūras „ALJA” iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu piešķiršanu.

13. Informācijas.
     13.1. Informācija par Alūksnes pilsētas grants ielu remontdarbiem.
     13.2. Informācija par aktuālo izstrādāto tehnisko projektu u.c. būvniecības dokumentu sarakstu.
     13.3. SIA „Alūksnes nami” informācija par dzīvojamo māju „Gundegas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā.

SLĒGTĀ DAĻA.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv