Alūksnes novada domes 2013.gada 18.septembra
Finanšu komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Dzirnas”, kadastra numurs 3642 005 0092 un „Birzgaļi”, kadastra numurs 3642 002 0041, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (ar zemes ierīcības projektu lietām var iepazīties pašvaldības kancelejā).

2. Par atļauju Inai RAIPULEI savienot amatus.

3. Par atļauju Leontīnai MIĶELSONEI savienot amatus.

4. Par atļauju Valdai SILICKAI savienot amatus.

5. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.31/2012 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā”” izdošanu.

6. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.

7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.10.2012. lēmumā Nr.361 „Par Alūksnes novada Naktspatversmes pakalpojuma maksas noteikšanu”.

8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.145 „Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksu”.

9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumā Nr.35 „Par sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu”.

10. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu.

11. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2011 „Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”” izdošanu.

12. Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

13. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

14. Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem.

15. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas maksas pakalpojumiem.

16. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem.

17. Par Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumiem.

18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.02.2013. lēmumā Nr.64 „Par Liepnas vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.

19. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.05.2012. lēmumā Nr.188 „Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātskolā”.

20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 17.09.2009. lēmumā Nr.218 „Par maksas apstiprināšanu par Liepnas internātpamatskolas sniegtajiem pakalpojumiem”.

21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta lēmumā Nr.143 „Par siltumapgādes tarifa noteikšanu Jaunlaicenes pagastā”.

22. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.105 „Par nedzīvojamo telpu „Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, nomas maksas noteikšanu.

23. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2010.gada 22.marta lēmumā Nr.106 „Par nedzīvojamo telpu „Smilgas” dz.9, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, nomas maksas noteikšanu.

24. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā Nr.25 „Par Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.

25. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2011.gada 26.maija lēmumā Nr.218 „Par Mālupes pagasta pārvaldes sniegto higiēnas pakalpojumu maksas noteikšanu”.

26. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumā Nr.713 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Liepnas ciemā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā”.

27. Par Alūksnes novada pagastu pārvalžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

28. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Alūksnes novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās.

29. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.04.2013. lēmumā Nr.205 „Par kavējumu naudas noteikšanu par Alūksnes pilsētas bibliotēkai laikā neatgrieztiem informācijas nesējiem”.

30. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.19/2011 „Zeltiņu bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

31. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.9/2011 „Jaunannas bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

32. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.10/2011 „Kalncempju bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

33. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.5/2011 „Annas bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

34. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.15/2011 „Māriņkalna bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

35. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.12.2010. noteikumos Nr.9/2010 „Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

36. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.18/2011 „Veclaicenes bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

37. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.17/2011 „Strautiņu bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

38. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.4/2010 „Alsviķu bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

39. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.10.2012. lēmumā Nr.378 „Par projektu „Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai””.

40. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr._/2013 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā” izdošanu.

41. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

42. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.19/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” precizēšanu.

43. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.24/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”” precizēšanu.

44. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.20/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” precizēšanu.

45. Par konceptuālu atbalstu pašvaldības aģentūras „ALJA” maksas pakalpojumiem.

46. Par līdzekļu pārdali.

47. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

48. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

49. Par līdzekļu piešķiršanu.

50. Par pašvaldības aģentūras „ALJA” iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu piešķiršanu metāla žoga izbūvei.

51. Par Plānošanas un attīstības nodaļas iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu piešķiršanu.

52. Par Alūksnes mūzikas skolas iesnieguma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu Alūksnes Mūzikas skolas siltummezgla pieslēgšanai pie centrālās apkures.

53. Par Mālupes pamatskolas iesnieguma izskatīšanu par papildus finansējuma piešķiršanu.

54. Par saistošo noteikumu Nr…/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu.

55. Informācijas.
     55.1. Informācija par dalību Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli -Latvija”.
     55.2. Dažādas informācijas.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv