Alūksnes novada domes 20.11.2013.
Finanšu komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lāčplēši”, kadastra numurs 3674 006 0067, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zabolova 2”, kadastra numurs 3680 003 0121, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.6/2011 „Bejas bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

5. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.8/2011 „Jaunalūksnes bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

6. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.12/2011 „Malienas bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

7. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” nolikums” precizēšanu.

8. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.34/2013 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā” precizēšanu.

9. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28/2010 „Par Alūksnes novada simboliku”” izdošanu.

10. Par maksas apstiprināšanu licenču izsniegšanai pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem.

11. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā” izdošanu.

12. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” izdošanu.

13. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma Gada balva „Zelta bite” dibināšanu.

14. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu.

15. Par saistošo noteikumu Nr._ „Atvieglojumu piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” izdošanu.

16. Par saistošo noteikumu Nr._ „Par nekustamā īpašuma nodokli Alūksnes novadā 2014.gadā” izdošanu.

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

19. Par saistošo noteikumu Nr._2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošos noteikumos Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

20. Par noteikumu „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

21. Par līdzekļu piešķiršanu.

22. Par Plānošanas un attīstības nodaļas iesnieguma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanai.

23. Par Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu.

24. Informācijas.
24.1. Par pašvaldības dzīvojamo fondu.
24.2. Pašvaldības aģentūras „SPODRA” informācija par 2013.gada budžeta izpildi.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv