SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA

2014.gada 7.aprīlī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.128 „Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem jumta remontam”.

2. Par projektu ieceru apstiprināšanu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai.

3. Par grupu dzīvokļa pakalpojumu.

4. Statistikas pārskats par tautas namu darbību 2013.gadā.

5. Informācija par Alūksnes pilsētas Tautas nama un amatierkolektīvu darbību.

SLĒGTĀ DAĻAAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv