TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS sēdes darba kārtība


2014.gada 8.oktobrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bērzukalni”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..].
  2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lenkavieši”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..].
  3. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.

INFORMĀCIJAS:

  1. Par ES fondu projektu ieviešanas nosacījumiem uzņēmējdarbības atbalstam.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv