Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 08. decembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
  3. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.
  4. Par līdzfinansējumu draudzes „Alūksnes svētā Trijādības pareizticīgo draudze” projekta realizācijai.
  5. Par atklāta skiču konkursa „Cepurītes sala kā tūrisma objekts”  nolikuma apstiprināšanu.
  6. Par ieguldījumiem tūrisma attīstībā 2015.gadā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv