Alūksnes novada domes 2014.gada 9.maija
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 9.maijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Liepnas vidusskolas organizētajai nometnei „Mazpulcēni - savas zemes saimnieki”.
2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajai nometnei „Ierasti neierastā Maliena”.
3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei „Raibai nedēļa”.
4. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā.
5. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu” izdošanu.
6. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālā dienesta nolikumā.
7. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas iesnieguma izskatīšanu par finansiālu atbalstu pasākumam.
8. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesnieguma izskatīšanu par atbalstu sporta skolas mācību -treniņu nometnēm.
9. Informācija par Alūksnes Mūzikas skolas mācību maksām un pedagogu darba slodzēm nākamajam mācību gadam.
SLĒGTĀ DAĻA.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv