Alūksnes novada domes 09.06.2014. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 09.jūnijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par cirsmas „Medņukalni”, Zeltiņu pagastā atsavināšanu.
 2. Par cirsmas „Eglaine”, Pededzes pagastā atsavināšanu.
 3. Par cirsmas „Kaktiņi ZR 2”, Ziemera pagastā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Alūksnē atsavināšanu.
 6. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.19 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 7. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomas sarakstā.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.86 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai un apsaimniekošanai”.
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā Nr.3/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem”.
 11. Par līdzfinansējumu draudzes „ZELTIŅU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE” projekta realizācijai.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv