Alūksnes novada domes 2014.gada 10.janvāra
Tautsaimniecības komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

Darba kārtībā:

1. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.18 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

2. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.22 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.

4. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 7.novembra saistošo noteikumu Nr.39/2013 „Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi” precizēšanu.

5. Par Alūksnes pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

6. Par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem.

7. Par noteikumu Nr._ „Par pašvaldības līdzekļu 2014. - 2017.gadā plānu un sadali attīstības projektu realizēšanai pagastu teritorijās” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻA



Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv