Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 10.novembris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par maksas noteikšanu sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā.
  2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.01.2010. lēmumā Nr.240 „Par dienas aprūpes centra „Saules stars” personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanu un uzturēšanu.
  3. Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.
  4. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem kinoloģijā.
  5. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” izdošanu.
  6. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 „Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
  7. Par grozījumiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikumā.
  8. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv