Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 10.decembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
  2. Par ieguldījumiem Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā  īpašumā Vidus ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  3. Par biedrības „Sporta klubs „Malēnija”” projektu.
  4. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
  5. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
  6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.08.2014. lēmuma Nr.319 „Par Alūksnes novada reprezentācijas priekšmetu, suvenīru, ar tūrisma saistītu materiālu realizāciju”.
  7. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sabiedriski nozīmīgo projektu (pasākumu) īstenošanai.
  8. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai.
  9. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2015.gadā.
  10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv