Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 11. augustā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  2. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.13 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ievugravas”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 002 0040.
  4. Par lēmuma „Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” grozījumiem.
  5. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā „Dzirksteles”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
  6. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
  7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 4, Alūksnē atsavināšanu.
  8. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” direktoru.
  9. Par Kultūras un sporta nodaļas iesnieguma izskatīšanu par vietas izvēli skeitparka izveidošanai.
  10. Informācija par LEADER projektiem un Alūksnes lauku partnerības darbību.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv