Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 11. septembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par ceļa servitūta nodibināšanu un Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pleskavas ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  2. Par nekustamā īpašuma „ceļš Ploskums – Sarkanīte”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
  3. Par Alūksnes novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
  4. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata pilnveidošanu.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības organizāciju.
  6. Par Alūksnes novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmuma Nr.266 atzīšanu par spēku zaudējušu.
  7. Par konkursa „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
  8. Par tautsaimniecības nozarei nozīmīgu tūrisma objektu attīstību Alūksnes novadā.

SLĒGTĀ DAĻA:


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv