Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 13. novembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vilnīši”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs XXXXXXXXXXX.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sprogas 7”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs XXXXXXXXXXXX.
 3. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
 4. Par dzīvojamās mājas „Vecpuncene”, Puncenē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumiem Nr.2, 3, 4 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo  daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 5. Par darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi izskatīšanu.
 6. Par zemes reformas pabeigšanu  Alūksnes novada Alūksnes pilsētā.
 7. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas „Medību koordinācijas komisija” locekļu sastāvā.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 51, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par Alūksnes novada domes 25.09.2014. lēmuma Nr.342 atzīšanu par spēkā neesošu.
 10. Par projektu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Annas, Alsviķu, Zeltiņu, Mārkalnes un Pededzes pagastos”.
 11. Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” izdošanu.
 13. Par noteikumu Nr._/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publisko privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību” apstiprināšanu.
 14. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Rīcības plāna aktualizēšanu un Investīciju plāna izstrādi.
 15. Par projektu idejām saistībā ar Latgales programmas rīcības plānu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv