Alūksnes novada domes 2014.gada 12.februāra
Tautsaimniecības komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 12.februārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rutki 1”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3672 002 0015.
2. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
3. Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides pārskata projekta Alūksnes novada teritorijas plānojumam 2015. - 2027.gadam nodošanu publiskai apspriešanai.
4. Par projektu „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.
5. Par projektu „Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”.
6. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu.
7. Par L.ŠĶEPASTES iesnieguma izskatīšanu.
8. Par SIA „Eiro-Āzijas investīciju aģentūra” piedāvājuma izskatīšanu.
9. Informācija: Par atbalstu rehabilitācijas centra izveidei.
10. Informācija: Par budžetu tehniskajiem projektiem 2014.gadā.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv