TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA
2014.gada 12.martā, plkst.10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.23 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
2. Par lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Keļņi”, kadastra numurs 3680 002 0005, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā” grozījumiem.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošu zemes vienību īpašumā „Staldes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 1/2 domājamās daļas atsavināšanu.
5. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Zemes komisija” locekļu sastāvā.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu.
7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju.
8. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju.
9. Par pašvaldības īpašumu, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, sarakstu.
10. Par saistošo noteikumu Nr. __/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu.
11. Par aizņēmumu projekta „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” īstenošanai.
12. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
13. Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai.
14. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
15. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
16. Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” īstenošanai.
17. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
18. Par projektu „Alūksnes ezera iekšezera daļas gultnes profilēšana”.
19. Par pašvaldības aģentūras „ALJA” 2013.gada publisko pārskatu.
20. Par Pilssalas, Alūksnē attīstības plānu.
21. Informācija par pašvaldības aģentūras „SPODRA” atrašanās vietu.
22. Informācija par plānoto pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanu 2014.-2020.gadam.
23. Informācija par pagastu pārvalžu iesniegtajiem projektiem.
24. Informācija par Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumu projektu.


 

.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv