Alūksnes novada domes 12.05.2014. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 12.maijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecgobas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 008 0047.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala „Pullans 10”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  3. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
  4. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  6. Par Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  7. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu” izdošanu.
  8. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem autobusa pieturvietas rekonstrukcija.
  9. Par nekustamo īpašumu Kanaviņu ielā 14B, Alūksnē.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv