Alūksnes novada domes 13.08.2014. Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 13. augustā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai.
 2. Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai.
 3. Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai.
 4. Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai.
 5. Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai.
 6. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā.
 7. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā.
 8. Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai.
 9. Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai.
 10. Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai;
 11. Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai.
 12. Par atbalstu par izciliem sasniegumiem kultūrā.
 13. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” izdošanu.
 14. Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas attīstības plāna saskaņošanu.
 15. Par Bejas pamatskolas iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu piešķiršanu piebraucamā ceļa remontdarbiem.
 16. Par Strautiņu pamatskolas iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu piešķiršanu lietu ūdens drenāžas izbūvei.
 17. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
 18. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās  palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
 19. Par Alsviķu pagasta pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma maksas noteikšanu.

SLĒGTĀ DAĻA:

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv