Alūksnes novada domes 2014.gada 15.janvāra
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 15.janvārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmuma Nr.744 „Par maksas noteikšanu sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā” atzīšanu par spēku zaudējušu.
2. Par līdzdalību pētījumā.
3. Par nolikuma Nr._/2013 „Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss 2014.gadam” izdošanu.
4. Par noteikumu Nr._/2014 „Par atbalstu Alūksnes novada pašvaldības amatierkolektīviem, komandām, individuāliem dalībniekiem, sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā” izdošanu.
5. Par grozījumiem Alūksnes Mākslas skolas nolikumā.
6. Informācija par Māriņkalna tautas nama, Mārkalnes tautas nama, Annas kultūras nama un Kolberģa tautas nama darbību 2013.gadā un plānoto 2014.gadā.
7. Informācija par jautājuma „Par skolu tīkla pilnveidi 2014./2015.mācību gadā” tālāko virzību.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv