Alūksnes novada domes
Finanšu komitejas sēde

2014.gada 15.maijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Liepnas vidusskolas organizētajai nometnei „Mazpulcēni - savas zemes saimnieki”.
 2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajai nometnei „Ierasti neierastā Maliena”.
 3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei „Raibā nedēļa”.
 4. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā.
 5. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par pašvaldības atbalstu sportista sasniegumu veicināšanai” izdošanu.
 6. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām” izdošanu.
 7. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai.
 8. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Alūksnes pilsētas Bērnu un  jaunatnes sporta skolai.
 9. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem autobusa pieturvietas rekonstrukcijai.
 10. Par līdzekļu izdalīšanu Liepnas vidusskolai no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
 11. Par dalību skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanā un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 13. Par Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā budžeta izpildes apstiprināšanu.
 14. Par Jaunannas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu izdalīšanu.
 15. Par līdzekļu piešķiršanu Bejas novadpētniecības centra datortehnikas iegādei.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv