Alūksnes novada domes
Finanšu komitejas sēde

2014.gada 16.aprīlī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Eglītes", Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 009 0107.
 2. Par nekustamā īpašuma „Gobusalas”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 005 0006 sadales projekta apstiprināšanu.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ratenieki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 005 0084.
 4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.02.2011. instrukcijā Nr.1/2011 „Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība”.
 5. Par saistošajiem noteikumiem.
 6. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” izdošanu.
 7. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.
 8. Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.
 9. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.128 „Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem jumta remontam”.
 10. Par projektu ieceru apstiprināšanu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai.
 11. Par dalību grāmatas „Puķu draugi” izdošanā un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 12. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada vidusskolai.
 13. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 15. Par līdzekļu izdalīšanu.
 16. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gada”” izdošanu.
 17. Par projektu „Mālupes salas labiekārtošana kultūras, sporta, brīvā laika aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai”.
 18. Par biedrības „Pierobežas raksti” projektu.
 19. Par projektu „Aprīkojuma iegāde Annas pagasta iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanai brīvā dabā”.
 20. Par projektu „E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā”.
 21. Par projektu „Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Pededzes pagastā”.
 22. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai nometnei „Amatam ir zelta pamats”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv