Alūksnes novada domes 16.07.2014. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 16.jūlijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.04.2014. lēmumā Nr.139 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Eglīte”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 009 0107”.
 2. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.14 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 4, Alūksnē atsavināšanu.
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Dzīvokļu apsaimniekošanas biedrībai „VIĻŅI” kurināmā katla iegādei un uzstādīšanai.
 5. Par biedrības „Sporta klubs „Alūksne”” projektu.
 6. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā.
 7. Par līdzekļu piešķiršanu pārseguma siju pastiprināšanu.
 8. Par Alūksnes Pilssalas estrādes jumta remontu.
 9. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu sporta interešu izglītības programmu īstenošanai.
 10. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu gājēju pārejas ierīkošanai Kanaviņu un Torņa ielas krustojumā, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 11. Par Jaunannas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu saskaņošanu.
 12. Par Annas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu saskaņošanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2041.gadam”” izdošanu.
 14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 15. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv