Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 19.janvārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 2. Par dzīvojamās mājas „Viļņi”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.1 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3644 003 0187 Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3644 003 0226 Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par grozījumiem 26.06.2014. lēmumā Nr.209 „Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas atsavināšanu”.
 6. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fondu.
 9. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizēto Rīcības plānu.
 10. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu.
 11. Par Alūksnes novada domes 2014.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.24/2014 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” precizēšanu.
 12. Par „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015. - 2017.gadam” apstiprināšanu.
 13. Par „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” darba plāns 2015.gadam” apstiprināšanu.
 14. Par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna 2015.-2019.gadam apstiprināšanu.
 15. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu piešķiršanu.

INFORMĀCIJAS:

 1. Par ēku atlasi KPFI projektiem.
 2. Pašvaldības policijas priekšnieka ziņojums par paveikto 2014.gadā.
 3. Būvvaldes vadītāja - arhitekta  atskaite par paveikto 2014.gadā.
 4. Par motivētas atalgojuma sistēmas izveidošanu papildus finansējuma piesaistei.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv