FINANŠU KOMITEJA
2014. gada 19. martā, plkst.10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.2 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
2. Par nekustamā īpašuma „Krastiņi” nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu.
3. Par nekustamā īpašuma „Lāčplēši 2” nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu.
4. Par nekustamā īpašuma „Ozolkalni” nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu.
5. Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai un apsaimniekošanai.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puķudruvas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tempļakalna ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību Alūksnes novada pašvaldībā.
9. Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr. __/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22/2012 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” izdošanu.
11. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu …../2014 „Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr. __/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu.
13. Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu par Alūksnes Pilssalas izmantošanu publiskiem un individuāliem pasākumiem.
14. Par dalības maksas noteikšanu.
15. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.
16. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektiem.
17. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem jumta remontam;.
18. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem jumta remontam.
19. Par aizņēmumu projekta „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” īstenošanai.
20. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
21. Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” īstenošanai.
22. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
23. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
24. Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai.
25. Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
26. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv