Alūksnes novada domes 19.06.2014. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 19.jūnijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Pils ielā 66, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Druvas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3658 001 0015.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokli.
 4. Par dzīvojamās mājas „Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.7 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 5.  Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Klubs”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā telpu nomu.
 8. 1.VARIANTS: Par Alūksnes ezera un zemes zem tā nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā.
  2.VARIANTS: Par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ezeru un zemes zem tiem nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā.
 1. Par medību platību apsaimniekošanu.
 2. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmā 2014.-2016.gadam.
 3. Par līdzfinansējumu draudzes „ZELTIŅU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE” projekta realizācijai.
 4. Par projektu „Pededzes sabiedriskā centra labiekārtošana”.
 5. Par Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām” precizēšanu.
 6. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam „Šķēršļu skrējiens Ilzenē 2014”.
 7. Par Alūksnes novada Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumā Nr.498 „Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
 9. Par līdzekļu izdalīšanu arheoloģiskās izpētes darbiem no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
 10. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes Jaunās pils remontam no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
 11. Par dalību reklāmas materiāla veidošanā un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tā raidīšanai.
 12. Par līdzekļu piešķiršanu mobilā žoga iegādei.
 13. Par līdzekļu piešķiršanu datora komplekta iegādei.
 14. Par Mārkalnes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par ārējā apgaismojuma sistēmas rekonstrukciju.
 15. Par Pededzes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par projektu finansējuma saskaņošanu.
 16. Par Liepnas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par saskaņojumu projekta īstenošanai.
 17. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.130 „Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammā 2014.gadam”.
 18. Par finansējuma piešķiršanu  skeitparka konstrukciju elementu iegādei un uzstādīšanai.
 19. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv