Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 19.novembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Grīvnieki", Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 012 0001;
  2. Par dzīvojamās mājas "Vētras", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.5 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības;
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumā Nr.80 "Par zemes iznomāšanu Intam ŠĶENDARAM";
  4. Par nekustamā īpašuma "ceļš Aizupītes - Strautiņi", Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā;
  5. Par maksas noteikšanu sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā;
  6. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs" izdošanu;
  7. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 "Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem";
  8. Par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā, iecelšanu;
  9. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem fotoalbuma iegādei;
  10. Par līdzekļu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei;
  11. Par transportlīdzekļa nodošanu un iegādi;
  12. Par līdzekļu piešķiršanu zivju mazuļu iegādei;
  13. Par līdzekļu piešķiršanu tautas tērpu papildināšanai;
  14. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Mārkalnes pagasta pārvaldei;
  15. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Pededzes pagasta pārvaldei;
  16. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pašvaldības aģentūrai "ALJA";
  17. Par autoralliju "Alūksne 2015";
  18. Par pamatkapitāla palielināšanu un aizņēmumu KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA "Alūksnes slimnīca" ēkā" īstenošanai;
  19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 "Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu";
  20. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2014.gadam"" izdošanu;
  21. Par noteikumu Nr._/2014 "Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publisko privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību" apstiprināšanu.

   

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv