Alūksnes novada domes 2014.gada 20.februāra
Finanšu komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 20.februārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.428 „Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma „Pagodinājums kultūrā”, „Pagodinājums sportā” un naudas balvu piešķiršanu.
3. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 „Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
4. Par Administratīvās komisijas sastāvā.
5. Par projektu „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.
6. Par projektu „Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”.
7. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi” izdošanu.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumos Nr.22/2011 „Kārtība, kādā tiek izmantota Alūksnes novada pašvaldības manta un finanšu resursi”.
10. Par saistošo noteikumu Nr._2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.
11. Par pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības investīciju projektiem.
12. Par Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2013.gadam ieņēmumu pārpildes un cita finansējuma sadales priekšlikumiem 2014.gadam.
13. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem automašīnas iegādei.
14. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Mūzikas skolas pedagogu darba algām.
15. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes muzejam.
16. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
18. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
19. Par Alūksnes pilsētas Tautas nama amatierkolektīvu darbību.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv